14 marca 2019

NIEAKTUALNE: Program Edukacja w ramach Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pod koniec czerwca 2019 roku rozpocznie nabór wniosków do Programu Edukacja – jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja – szczegółowe informacja dostępne są na stronie internetowej Programu.

Priorytetowe obszary tematyczne:

 • edukacja włączająca;
 • zarządzanie w edukacji;
 • jakość kształcenia;
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
 • poradnictwo zawodowe;
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Partnerzy FRSE w Programie Edukacja:

 • Islandia – Islandzkie Centrum Badań;
 • Liechtenstein – Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego;
 • Norwegia – Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów, na które przydzielono prawie 7,2 miliona EUR dofinansowania:

 1. Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry:
  1. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
  2. intensywne szkolenia dla polskiej kadry pracującej w obszarze edukacji, prowadzone w Polsce przez ekspertów Państw-Darczyńców.
 2. Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym:
  1. dla studentów – wymiany oraz praktyki;
  2. dla kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć, uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, job shadowing.
 3. Komponent III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe:
  1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia, w tym programów nauczania, wypracowanie nowych metod nauczania bądź nowych narzędzi;
  2. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw – Darczyńców;
  3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego.
 4. Komponent IV – Współpracy instytucjonalna:
  1. Działania analogiczne do wymienionych dla III komponentu, przy czym dla ostatniego z nich kwalifikowalna może być strategia rozwoju systemu edukacyjnego.

Instytucjami uprawnionymi do aplikowania o środki są:

 • szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe);
 • instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe), instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.: ośrodki doskonalenia nauczycieli, izby rzemieślnicze, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego;
 • instytucje prowadzące edukację dorosłych (np. stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych, instytucje kultury);
 • placówki wspierające rozwój dorosłych (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne);
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Ważnym elementem Programu jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami m.in. poprzez współpracę polskich instytucji z podmiotami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. W związku z tym większość projektów w ramach Programu Edukacja będzie realizowana w partnerstwie z instytucjami pochodzącymi z Państw – Darczyńców.

FRSE podejmie działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw – Darczyńców. Planowane inicjatywy to seminaria kontaktowe oraz wizyty przygotowawcze.