20 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Konkurs na stanowisko dyrektora

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa zachodniopomorskiego    

            Kuratorium Oświaty w Szczecinie przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne jest ogłoszenie konkursu.

Jednak w związku z reformą oświaty, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) możliwe jest przedłużenie kadencji dyrektora do 31 sierpnia 2019 r. Należy nadmienić, że w przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, osoba ta winna spełniać wszystkie wymagania, wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).