12 września 2019

Eksperymenty pedagogiczne realizowane w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Realizowane:

Począwszy od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2023r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie w klasach siódmych i ósmych jest realizowany eksperyment pedagogiczny pn.: „Być jak Kopernik – kształcenie przez odkrywanie”. Eksperyment ten polega na wprowadzeniu w klasach VII i VIII nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w zakresie nauczania matematyki i fizyki, biologii i chemii oraz na wprowadzeniu programu wychowawczego dla klas objętych eksperymentem, opartego m.in. na działaniach prowadzących do rozwijania postaw prospołecznych i obywatelskich u uczniów.

Opiekę naukową nad tym eksperymentem pedagogicznym prowadzą:

  • Wydział Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w zakresie nauczania matematyki i fizyki w klasach matematycznych;
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w zakresie nauczania biologii i chemii w klasach przyrodniczych;

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego niż określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).

W okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2025r. w grupach wychowawczych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizowany jest eksperyment pedagogiczny pn. „Osobno, ale Razem”. Głównym celem tego eksperymentu jest dostosowanie warunków organizacji kształcenia specjalnego uczniów/wychowanków normie intelektualnej (ze współistniejącymi niepełnosprawnościami) i uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ze współistniejącymi innymi niepełnosprawnościami) do ich realnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i intelektualnych z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania społecznego. Rozwiązania te polegają na zorganizowaniu wspólnych grup wychowawczych dla wychowanków w normie intelektualnej (ze współistniejącymi niepełnosprawnościami) i uczniów/ wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ze współistniejącymi innymi niepełnosprawnościami) oraz wspólnym uczęszczaniu ww. uczniów/wychowanków na zajęcia kół zainteresowań, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne ora zajęcia rewalidacyjne.

Opiekę naukową nad tym eksperymentem pedagogicznym prowadzi Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Począwszy od 31 marca 2003r. w Zespole Szkół Szczecin International School (w skład którego do 1 września 2017r. wchodziły m.in. sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum, a od 1 września 2017r. ośmioletnia szkoła podstawowa obejmująca I i II etap edukacyjny) jest realizowany eksperyment pedagogiczny polegający na zachowaniu uprawnień szkoły publicznej i ustaleniu odmiennych warunków funkcjonowania uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczniów cudzoziemców nieobjętych obowiązkiem szkolnym. W 2018r. decyzją MEN rozszerzono na klasy 7 i 8 warunki decyzji dotyczącej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Zakończone:

Począwszy od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2020r. tj. przez okres 6 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w tym w następujących szkołach wchodzących w skład ośrodka: Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum specjalnym, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym oraz Policealnej Szkole Specjalnej realizowany był eksperyment pedagogiczny pn. „Jesteśmy razem”. Eksperyment pedagogiczny polegał na utworzeniu w szkołach wchodzących w skład ośrodka oddziałów specjalnych do których uczęszczali zarówno uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, jak i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność ruchową, których poziom funkcjonowania intelektualnego odpowiadał normie intelektualnej. Przewidziano również, że ww. uczniowie mogli być wychowankami tej samej grupy wychowawczej.

Opiekę merytoryczną nad eksperymentem pedagogicznym prowadził Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Począwszy od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2018r. tj. przez okres 3 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, realizowany był eksperyment pedagogiczny pn. „Do życia przez życie”.

Podstawowym celem edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Założenia powyższego eksperymentu koncentrowały się wokół metody systemu binarnego w parach heterogennych, co jest działaniem niestandardowym w edukacji uczniów z ww. rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i jest próbą odejścia od tradycyjnego modelu nauczania. Uczniowie zdobywali wiedzę wielozmysłowo oraz nabywali nowe kompetencje społeczne przyczyniające się do rozwoju i zwiększania ich niezależności i samodzielności oraz uczestniczenia w przyszłości w różnych formach życia społecznego, z uwzględnieniem przestrzegania norm społecznych.

Począwszy od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu realizowany był eksperyment pn. „Bawię się – uczę się – rozumiem, umiem, wiem”, obejmujący klasy drugie i trzecie szkoły. W ramach eksperymentu prowadzone były zajęcia z piłkami edukacyjnymi „edubal” w wymiarze minimum 2 godzin w tygodniu, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej i zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia te były zintegrowane z treściami przedmiotowymi i tematami dnia.

Od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2014r. w Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie (ul. Ku Słońcu 27/30, 70-080 Szczecin, tel. 091 4848056) realizowana była w drodze eksperymentu pedagogicznego nauka nowego zawodu „Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych”, nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Od 1 września 2008r. do 31sierpnia 2012r. prowadzony był eksperyment pedagogiczny polegający na prowadzeniu kształcenia w zawodzie „Technik turystyki morskiej” (nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) w czteroletnim technikum na podbudowie gimnazjum w następujących zespołach szkół:

  • Zespole Szkół Morskich w Darłowie (ul. Szpitalna 1, 76-150 Darłowo, tel. 94 31 42 426)
  • Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu (ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg, tel. (094) 35-171-05, tel. (094) 35-180-82).

W roku szkolnym 2010/2011 w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (ul. Konstytucji 3 Maja 44, 72-200 Nowogard, tel. 9139 20 743) prowadzony był eksperyment polegający na realizacji programu „Trauma adolescentów”.