19 lutego 2019

Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniach 19 lutego, 21 lutego oraz 22 lutego br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

W uroczystościach uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Jerzy Sołtysiak i Bogusław Ogorzałek.

We wtorek zostały wręczone dyplomy stypendystom PRM z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miasta Świnoujście.

Natomiast 21 lutego wicewojewoda i wicekurator wręczyli dyplomy stypendystom PRM z terenu Miasta Szczecin oraz stypendystom MEN z terenu objętego nadzorem przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

22 lutego, w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, zostały wręczone dyplomy stypendystom PRM i MEN z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego, miasta i powiatu koszalińskiego.

Podczas szczecińskich uroczystości wystąpili studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie Piotr Sikora (gitara) oraz Grzegorz Snopek (akordeon), natomiast w Koszalinie zespół Vivere z Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymało
29 uczniów i absolwentów szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium to jest formą nagradzania uczniów publicznych szkół dla młodzieży i niepublicznych szkół dla młodzieży (o uprawnieniach szkoły publicznej), uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.

Kryteria wynikają z zapisów art. 90i ustawy o systemie oświaty i premiują wieloletni, systematyczny wysiłek młodzieży; są to:

  • uzyskanie tytułu laureata międzynarodowej olimpiady, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • uzyskanie tytułu laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uzyskanie najwyższych wyników w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
  • uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej, która wynosi 3000 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym i wynosi 258 złotych miesięcznie. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.

 

Galeria zdjęć z 19 lutego (Szczecin):

Galeria zdjęć z 21 lutego (Szczecin):

Galeria zdjęć z 22 lutego (Koszalin):