31 lipca 2019

Ogłoszenie o drugim naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych w następujących obszarach wspomagania:

 Lp. Obszar wspomagania Okres powierzenia obowiązków doradcy metodycznego
1. edukacja wczesnoszkolna 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
2. język polski 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
3. język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
4. edukacja muzyczna, muzyka 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
5. edukacja plastyczna, plastyka 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
6. historia, historia i społeczeństwo 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
7. wiedza o społeczeństwie 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
8. przyroda 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
9. geografia 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
10. biologia 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
11. chemia 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
12. fizyka 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
13. matematyka 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
14, informatyka, zajęcia komputerowe 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
15. technika, zajęcia techniczne 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
16. wychowanie fizyczne 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
17. edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
18. wychowanie do życia w rodzinie 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
19. podstawy przedsiębiorczości 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
20. wychowanie przedszkolne 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
21. wychowanie w świetlicy szkolnej 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
22. etyka 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
23. doradztwo zawodowe 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia
24. przedmioty zawodowe 2019/2020 z możliwością      przedłużenia powierzenia

I. Wymagania niezbędne:
1. Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
– kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

a) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;

– stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

– co najmniej dobrą ocenę pracy;

– umiejętności z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej;

– udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

– kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Dodatkowe kompetencje:
1. Kandydat powinien wykazać się znajomością przepisów prawa oświatowego.
2. Posiada inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.

II. Oferty kandydatów:
1. Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego składa następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego oraz koncepcję pracy doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, wynikających z zadań doradcy metodycznego, w myśl § 24. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej;
3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli;
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
5) poświadczoną przez kandydata kopię oceny pracy;
6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw i zaświadczeń potwierdzających doskonalenie zawodowe nauczyciela;
7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata: poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki, w której jest zatrudniony, kserokopie dyplomów osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz nauczycieli i uczniów wydane przez uprawnione osoby, itp.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel. 91 4427500, e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty e-mail: iod@kuratorium.szczecin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
– wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ww. przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w naborze na stanowisko doradcy metodycznego jest podanie danych osobowych. Zatem jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
10. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. II, należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Wały Chrobrego 4, parter, pok. 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/”, inaczej przedmiot do 22 lipca 2019 roku.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego przewiduje się dwa etapy:
a) 1 etap (formalny) – sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymagań określonych w pkt. I i II naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału kandydata.
b) 2 etap (merytoryczny) – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który decyzją komisji został dopuszczony do 2 etapu konkursu.

6. Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się w Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

7. Komisja rozpoczyna pracę od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie, i/lub które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, podlegają odrzuceniu. Kandydat, którego oferta została odrzucona, nie jest dopuszczony do 2 etapu konkursu.

8. Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do 2 etapu. Ocenie podlega w szczególności:
a) koncepcja pracy na stanowisku doradcy metodycznego;
b) udzielone przez kandydata odpowiedzi na pytania członków komisji.

9. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz kandydatów uczestniczących w postępowaniu.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2019-07-31, rozmiar: 1 MB
Wniosek na nabór na stanowisko doradcy
Data: 2019-07-31, rozmiar: 37 KB