27 marca 2023

Międzynarodowa konferencja – „Dziecko jest dzieckiem”

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak uczestniczył w piątek, 24 marca br.,
w Międzynarodowej Konferencji „Dziecko jest dzieckiem” – krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Główne tematy

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP omówiła strategię i reformę edukacji włączającej – wsparcie dla dzieci będących uchodźcami z Ukrainy. Ponadto podkreślono działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz poprawy dostępności edukacji, zaprezentowano edukację włączającą w Europie i Azji Środkowej jako perspektywę regionalną UNICEF.

Edukacja włączająca

Podstawowymi obszarami prac w kwestii edukacji włączającej są:

  • przygotowanie kadr,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny,
  • ocena potrzeb, realizacja i finansowanie wsparcia, 
  • współpraca resortowa.

W 2022 roku zatrudniano 41,6 tys. nauczycieli specjalistów. W roku 2024 ma być ich 51 tys. 

Około 100 tys. dzieci rocznie obejmowanych jest Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.

Galeria