6 września 2019

Zaproszenie do organizacji „spacerów krajobrazowych” w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym. Krajobraz to zagadnienie wieloaspektowe, o którym, można mówić w wielu kontekstach. Dlatego podjęto decyzję aby każdego roku w ramach Dnia Krajobrazu promować inne zagadnienie związane z krajobrazem. Skupienie się na jednym zagadnieniu w danym roku pozwoli na podjęcie bardziej konkretnych i efektywnych działań w tym zakresie.

Działając zgodnie z myślą art. 2 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, który stanowi – „konwencje stosuje się do całego terytorium Stron i.. […] obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie” oraz zważywszy na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu będzie promował wartość wody w krajobrazie.

Biorąc pod uwagę, iż woda jest integralnym i immanentnym składnikiem wielu krajobrazów, a znaczenie wody w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów wody, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku będzie kontynuowane rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”.

Spacery krajobrazowe mogą odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

O ile w roku 2017 w całej Polsce zorganizowano łącznie ponad 30 różnych inicjatyw związanych z obchodami Dnia Krajobrazu, to w roku ubiegłym, odbyło się ok. 130 spotkań, spacerów i innych wydarzeń, w których tematem przewodnim był Krajobraz.

W związku z powyższym, w imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zachęcamy do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, o których z przyjemnością będą informować organizatorzy na swojej stronie internetowej.

GDOŚ proponuje, aby tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: Woda w krajobrazie. W ten sposób organizatorzy chcą popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.

Jednocześnie zachęcamy do przekazywania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wydarzeń poprzez formularz.

Więcej informacji na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Załączniki

Plakat
Data: 2019-09-06, rozmiar: 6 MB