7 grudnia 2021

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – konkurs grantów

„Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASPE) – pilotaż” to projekt, którego celem jest opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu ASPE, przez okres 10 miesięcy. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie 5 prowadzonych przez siebie szkołach. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE.

Cel projektu

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,

  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,

  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,

  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe I stopnia, licea, technika, posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych na stronie www.asystentspe.pl.

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Więcej informacji o konkursach

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu www.asystentspe.pl lub w zakładce “Konkursy grantowe” – Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, e-mail biuro@asystentspe.pl.

Realizacja projektu

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:

  • Fundacja Edukacyjna ODITK,
  • Fundacja Fundusz Współpracy,
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.