21 stycznia 2021

„Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa zachodniopomorskiego!

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych program profilaktyki uniwersalnej „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy  Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schemata w ramach realizacji zadania publicznego, które zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Zadaniem programu jest dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami

Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

W 2020 roku program został poddany recenzji i uzyskał opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program wraz z raportami z badań ewaluacyjnych został zamieszczony na stronach internetowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – w strefie dla profesjonalistów, a także w poradni on-line. 

Załączniki

  1. Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży
  2. Przegląd i analiza badań z zakresu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie profilaktyki e-uzależnień
  3. Raport z ewaluacji pr. Loguj się z głową
  4. Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych
  5. Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych
  6. Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych
  7. Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców