1 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkoli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania szerzącej się pandemii, od 29 marca została zawieszona praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Oznacza to prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ale z pewnymi wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  z 2021r., poz. 561).

Przypominam, iż w świetle § 2 ust. 4 tego rozporządzenia, dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Warunkiem zorganizowania zajęć dla dzieci jest  wniosek rodziców złożony do dyrektora.

Wsparcie, które w ten sposób udzielacie rodzicom swoich podopiecznych, wykonujących zadania służbowe we wskazanych wyżej jednostkach, umożliwia im skoncentrowanie wysiłków na leczeniu, a także wykonywaniu innych  zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.