Kategoria: Szkolnictwo niepubliczne

11 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad funkcjonowania szkół i placówek niepublicznych

Czy nauczyciel może wymagać od ucznia włączenia kamery, aby sprawdzić jego obecność na zajęciach?

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły to dyrektor (we współpracy z nauczycielami) ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. Szkoła powinna poinformować o przyjętych zasady nauczania zdalnego uczniów i ich rodziców, zebrać informację zwrotną o tym, którzy uczniowie nie mogą w takich zajęciach uczestniczyć i dla nich zorganizować nauczanie. Uczniowie mają obowiązek zgłosić szkole niemożliwość udziału w nauczaniu zdalnym, brak sprzętu itp.

Jeśli uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, to dyrektor organizuje mu zajęcia w szkole lub umożliwia nauczanie zdalne z terenu szkoły – co zapisano w § 2 ust. 3f rozporządzenia dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.)

Sposób sprawdzania obecności zależy również od trybu prowadzenia zajęć zdalnych. Jeśli zajęcia są prowadzone w sposób synchroniczny, można np. głosowo sprawdzić obecność, potwierdzić obecność na czacie, zalogować się do aplikacji w czasie trwania zajęć.