16 lipca 2020

Od 1 września 2020 r. rozpoczynają działalność branżowe szkoły II stopnia

Od 1 września 2020 r. rozpoczynają działalność branżowe szkoły II stopnia, które dają możliwość uzyskania wykształcenia średniego oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie tylko tegorocznym absolwentom szkół branżowych I stopnia.

Dwuletnia branżowa szkoła II stopnia to typ szkoły ponadpodstawowej, w której:

  • kształcenie realizowane będzie w zakresie jednej kwalifikacji jako kontynuacja kształcenia w branżowej szkole I stopnia;

  • kształcenie realizowane będzie w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika;

  • kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej;

  • można uzyskać wykształcenie średnie branżowe i dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej kwalifikacji i po ukończeniu szkoły;

  • można przystąpić do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz kontynuować naukę po zdanym egzaminie maturalnym na studiach wyższych.

UWAGA:

W okresie przejściowym w latach 2020/2021 – 2022/2023 na pierwszy semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 2 pkt e , art. 18 ust. 2a, art. 109 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r,. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
  • art. 95- 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • art. 173 ust. 1- 2 przepisów wprowadzających ustawę z dnia 14 grudnia 2026r. prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.)

  • art. 3 pkt 21 lit. c, art. 44zzd ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.)

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

– z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018r., poz. 467)

– z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019r., poz. 316 ze zm.)

– z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019r., poz. 502)

– z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019r., poz. 652)

– z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 639)

– z dnia 16 maja 2019r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie