3 kwietnia 2024

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r., natomiast akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021r.