30 stycznia 2020

Przesyłanie korespondencji

PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin

 e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa (art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej
i miejscowej (art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

1) Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ESP). 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektroniczne. Podanie takie powinno zawierać także adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

2) Pozostała korespondencja może być również wnoszona pisemnie, telegraficznie,
za pomocą telefaksu bądź za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ESP) oraz pocztę e-mail. Powinna ona zawierać również oznaczenie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
jej adresu (kod pocztowy, miejscowość i ulica). 

Jeżeli w takiej korespondencji nie wskazano imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, pismo pozostawia się bez rozpoznania.

3) Zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5, poz. 46
z późn. zm.), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

4) Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają odpowiedzi w sprawach indywidualnych, wymagających analizy prawnej, za wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane ustawą Prawo oświatowe i jej przepisami wykonawczymi. 

Zagadnienia dotyczące zatrudniania, awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły bądź organ prowadzący szkołę.