8 czerwca 2018

Wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zmiany przepisów dot. nostryfikacji świadectwa lub innego dokumentu

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

UWAGA: wprowadzenie przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz  zmiana przepisów dot. nostryfikacji świadectw lub innych dokumentów

Podstawy prawne

Art. 93 i art. 93a-h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 2198 ze zm.) – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 357)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U.  z 2015r. poz. 447)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U.  z 2016r. poz. 1369)

oraz

Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską,  na podstawie których strony wzajemnie uznają dokumenty o wykształceniu.

Załączniki

Ustawa zmieniająca
Data: 2018-06-08, rozmiar: 1 MB
Rozporządzenie dot. nostryfikacji
Data: 2018-06-08, rozmiar: 495 KB
Rozporządzenie dot. nostryfikacji - zmieniające
Data: 2018-06-08, rozmiar: 15 KB
Wniosek
Data: 2018-06-08, rozmiar: 43 KB
Upoważnienie
Data: 2018-06-08, rozmiar: 33 KB