30 października 2018

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów państwowych

Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700). Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.

Wymagane dokumenty

Kuratorium Oświaty wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły, której dokumentacja została przekazana do Kuratorium, albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, których rejestry i protokoły przekazano do Kuratorium.

W celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie duplikatu (załącznik),
  2. kserokopię dowodu osobistego (jeśli ma zostać przesłany pod wskazany we wniosku adres) lub okazać się nim przy odbiorze osobistym.

Opłata

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z § 29.3 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w powiązaniu z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę należy wnieść na konto Kuratorium Oświaty w Szczecinie po otrzymaniu potwierdzenia (pisemnego lub telefonicznego) istnienia w zasobach archiwum Kuratorium dokumentacji niezbędnej do wystawienia duplikatu.

Należność wnosi się na konto:

64 10101599003535223100 0000

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wały Chrobrego 4,

70 – 502 Szczecin

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kuratorium Oświaty w Szczecinie lub w jego delegaturze w Koszalinie.

 

Termin i sposób załatwienia

  1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Kuratorium Oświaty oraz została przekazana opłata za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
  2. Jeżeli nie została przedłożona pełna dokumentacja wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
  3. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie.

 

Inne informacje

Duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają także: szkoły oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadają stosowną dokumentację.

 

Osoby zajmujące się wydawaniem duplikatów świadectw i dyplomów:

  1. Elżbieta Kanicka

tel. 91 44 27 549, e – mail: ekanicka@kuratorium.szczecin.pl

  1. Ewa Blicharska

tel. 91 44 27 589, e – mail: eblicharska@kuratorium.szczecin.pl

  1. Iwona Urbanik

tel.  91 44 27 578, e-mail: iurbanik@kuratorium.szczecin.pl

  1. Grażyna Żełabowska – delegatura w Koszalinie

tel. 94 34 28 452, e – mail: gzelabowska@kuratorium.szczecin.pl

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Załączniki