21 października 2021

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 320).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.poz.735 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).

Zachodniopomorski Kurator Oświaty przyznaje akredytację na okres 5 lat na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Akredytację może uzyskać:

 1. Placówka kształcenia ustawicznego.
 2. Centrum kształcenia zawodowego.
 3. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego), podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 4. Instytucja rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Warunki do uzyskania akredytacji (zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe):

 1. kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat,
 2. opracowanie i stosowanie systemu zapewniającego jakość kształcenia oraz jego systematyczne doskonalenie,
 3. zapewnienie bazy wyposażonej w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej,
 4. zapewnienie wykwalifikowanej kadry – w zakresie danej formy pozaszkolnej,
 5. zapewnienie programu nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe – w zakresie danej formy pozaszkolnej,
 6. zapewnienie warunków realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej,
 8. udostępnienie uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiałów dydaktycznych.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie akredytacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) złożony:

– przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot, dotyczący kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego.

2. Kopia aktu założycielskiego placówki publicznej lub zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Kopia statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot.

4. Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowana przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

5. Dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej o której mowa w z art. 118 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1082) lub oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całości kształcenia nieodpłatnie.

Opłata akredytacyjna od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1048,58 zł i nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

Opłatę w wysokości 1048,58 zł należy uiścić na rachunek: 4 10101599003535223100 0000

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

W tytule wpłaty należy wpisać „opłata akredytacyjna, nazwa placówki lub podmiotu”.

Formy kształcenia ustawicznego które mogą uzyskać akredytację (art. 118 i 117 ustawy –Prawo oświatowe):

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 2. kurs umiejętności zawodowych,
 3. kurs kompetencji ogólnych,
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 5. kurs, inny niż wyżej wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzony w oparciu o program określony na podstawie odrębnych przepisów – ze wskazaniem przepisów prawa, na podstawie których opracowany został program realizowany w danej formie.

Sprawy dotyczące akredytacji placówek/ podmiotów prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi: Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.