16 września 2020

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgłoszenia

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego,

Dyrektorzy szkół!

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie w terminie do  15 lutego 2021r. zawodów organizowanych w bieżącym roku szkolnym, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych. Zgłoszenia konkursu dokonuje jego organizator lub szkoła w porozumieniu z organizatorem poprzez wypełnienie i nadesłanie załączonego formularza.

Zasady zgłaszania zawodów:

  1. Przez zawody należy rozumieć wszelkie formy współzawodnictwa (np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.)
  2. Zgłaszane zawody powinny rozszerzać i wzbogacać formy działalności dydaktycznej szkoły, co oznacza, że zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią. W zawodach muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych.
  3. Regulaminy zawodów muszą być podane do publicznej wiadomości i jasno określać zasady uczestnictwa i wyłaniania zwycięzców (laureatów).
  4. Zawody muszą być organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły (tj. dla uczniów szkoły i za zgodą jej dyrektora). Zawody organizowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym powinny składać się z przynajmniej dwu etapów.
  5. Zawody powinny być dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, co oznacza, że nie może być pobierana opłata pieniężna za udział.
  6. Organizatorem zawodów muszą być instytucje działające na rzecz edukacji lub rozwoju talentów i uzdolnień uczniów. Pozostałe instytucje muszą uzyskać patronat którejkolwiek
    z instytucji wskazanych w art. 4 pkt. 1, 2, 5-11, 14-15, 17 i art. 43 ustawy Prawo oświatowe.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, będzie oceniał zakres rozszerzanych i wzbogacanych przez nie działań dydaktycznych oraz ich powszechną dostępność. Oznacza to, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Załączony formularz (wersja edytowalna), po wypełnieniu, należy nadesłać drogą elektroniczną (na adres: wykaz@kuratorium.szczecin.pl)

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza, proszę kierować do pani Katarzyny Parszewskiej  starszego wizytatora  w Kuratorium Oświaty w Szczecinie tel.  91 44 27 548, adres e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

Załącznik:

Wniosek o zamieszczenie zawodów  w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Załączniki

Wniosek
Data: 2020-09-16, rozmiar: 19 KB