30 września 2021

NIEAKTUALNE: Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego,
Dyrektorzy szkół podstawowych!

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1082) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie w terminie do  15 lutego 2022r. zawodów organizowanych w bieżącym roku szkolnym, których uczestnikami są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia konkursu dokonuje jego organizator lub szkoła w porozumieniu z organizatorem poprzez wypełnienie i nadesłanie załączonego formularza.

Zasady zgłaszania zawodów:

 1. Przez zawody należy rozumieć wszelkie formy współzawodnictwa (np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.).
 2. Zgłoszenia dokonuje organizator lub dyrektor szkoły podstawowej, który wyraził zgodę na udział uczniów w zawodach.
 3. Zgłaszane zawody powinny rozszerzać i wzbogacać formy działalności dydaktycznej szkoły, co oznacza, że zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią. W zawodach muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych.
 4. Regulaminy zawodów muszą być podane do publicznej wiadomości i jasno określać zasady uczestnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców, ich liczbę i tytuł jaki uzyskują.
 5. Zawody muszą być organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły (tj. dla uczniów szkoły i za zgodą jej dyrektora). Biorący udział w zgłaszanych zawodach uczniowie reprezentują swoją szkołę, co oznacza, iż są wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora lub szkołę.
 6. Zawody organizowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym powinny składać się
  z przynajmniej dwu etapów.
 7. Zawody powinny być dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, co oznacza, że nie może być pobierana opłata pieniężna za udział, materiały, arkusze konkursowe, itp.
 8. Organizatorem zawodów muszą być instytucje działające na rzecz edukacji lub rozwoju talentów i uzdolnień uczniów. Pozostałe instytucje muszą uzyskać patronat którejkolwiek
  z instytucji wskazanych w art. 4 pkt. 1, 2, 5-11, 14-15, 17 i art. 43 ustawy Prawo oświatowe. Instytucje organizujące zawody muszą działać na terenie szkoły.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, będzie oceniał zakres rozszerzanych i wzbogacanych przez nie działań dydaktycznych (merytoryczne treści, wymagane umiejętności), zakres aktywności artystycznej lub aktywności sportowej oraz ich powszechność, dostępność i zasięg. Oznacza to, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie informujemy, iż objęcie danego konkursu honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nie jest  równoznaczne z umieszczeniem go w ww. wykazie zawodów.

Załączony formularz (wersja edytowalna), po wypełnieniu, należy nadesłać drogą elektroniczną (na adres: wykaz@kuratorium.szczecin.pl).

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza, proszę kierować do pani Katarzyny Parszewskiej  starszego wizytatora  w Kuratorium Oświaty w Szczecinie tel.  91 44 27 548, adres e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki