3 marca 2020

Przyjmowanie kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych do szkół ponadpodstawowych

Podstawa prawna:

art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej* są przyjmowani w pierwszej kolejności:

1) do publicznej szkoły ponadpodstawowej, z tym, iż w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydaci muszą uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

2) do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej pod warunkiem posiadania stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału i uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej;

3) do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, jeżeli uzyskają pozytywny wynik odpowiednio sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych. Powyższy warunek nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

* przez świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  należy rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.