19 czerwca 2023

Szacunkowe dane dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025, proszę o zebranie szacunkowych danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z załączonym wzorem.

Zebrane dane w powyższym zakresie należy przesłać  w pliku Excel na adres:  bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem  skrzynki podawczej e-PUAP lub w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2023 r. 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami realizacji programu oraz zakresem przyznawanej pomocy i realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Załączniki

Załącznik nr 1 pierwsza transza 2023
Data: 2023-06-19, rozmiar: 54 KB
Charakterystyka programu 2023-2025
Data: 2023-06-19, rozmiar: 122 KB
Uchwala_RM_z_dnia_19_maja_2023_r_z_zalacznikiem
Data: 2023-06-19, rozmiar: 518 KB
Rozporzadzenie_RM_z_dnia_19_maja_2023_r_
Data: 2023-06-19, rozmiar: 188 KB