28 czerwca 2022

Szacunkowe dane dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego
/wszyscy/

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2022/2023, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb w ramach Rządowego programu na rok szkolny 2022/2023 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 r. w pliku Excel na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub za pomocą platformy ePUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym). Wzór tabeli do wypełnienia w zakresie szacunkowych danych, stanowi załącznik nr 1.

Gminy, które nie będą korzystały z programu zobowiązane są do przesłania pisemnej informacji zwrotnej w tym zakresie na podany powyżej adres e-mail.

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu oraz zakresem przyznawanej pomocy i realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły
do potrzebujących uczniów.

Załączniki