22 czerwca 2018

Szacunkowe dane dotyczące programu „Wyprawka szkolna” w 2018 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60, 949 i 2203) uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

 • klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

 1. klas III szkoły podstawowej*,
 2. klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
 3. klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 4. liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej
  do pracy 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

*w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb na dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019 należy przesłać do dnia 13 lipca 2018r. w formie pliku excel na adres: bpiotrowska@kuratorium.szczecin.pl oraz papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin).

W przypadku nie nadesłania przedmiotowych danych w wyznaczonym terminie, do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przekazana informacja, że jednostka nie zgłasza potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2018, w tym wzór tabeli do wypełnienia w zakresie szacunkowych danych, znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.szczecin.pl), w zakładce „Programy pomocowe”/ „Wyprawka szkolna”.

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu oraz zakresem przyznawanej pomocy i realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Informacji w zakresie Rządowego programu „Wyprawka szkolna” udziela p. Beata Piotrowska, tel. 91 44 27 520.

Załączniki

Charakterystyka programu
Data: 2018-06-22, rozmiar: 112 KB
Tabela do danych
Data: 2018-06-22, rozmiar: 53 KB