29 sierpnia 2023

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023/2024 – WERYFIKACJA DANYCH

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023/2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie zweryfikowanych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Powyższe dane będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych niezbędnych w 2023 roku do pełnego zrealizowania programu.

Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb w ramach Rządowego programu na rok szkolny 2023/2024 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. w formie edytowalnej (plik Excel) na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub za pomocą platformy ePUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym). Wzór tabeli do wypełnienia w zakresie zweryfikowanych danych w załączniku.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do realizacji programu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Jednostki samorządu terytorialnego, które z jakiegoś powodu nie przekazały szacunkowych danych proszone są o uwzględnienie potrzeb podczas ostatecznej weryfikacji.

Gminy nie zgłaszające potrzeb na II transzę wypłaty środków nie wypełniają załącznika.

Załączniki

zalacznik-druga-transza-2023
Data: 2023-08-29, rozmiar: 54 KB