5 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji na realizację programu Wyprawka szkolna w 2018 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji programu, określonym w pkt VIII Uchwały Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”, proszę o przedłożenie sprawozdania z realizacji programu, dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanych w 2018r. środków z dotacji celowej na realizację programu, sporządzonego zgodnie z tabelą Rozliczenie dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna” w 2018 r.

Gminy, które nie wykorzystały w całości środków otrzymanych z dotacji na realizację programu winny wskazać w odrębnym piśmie przyczyny niewykorzystania dotacji oraz utrudnienia, jakie wystąpiły w trakcie realizacji pomocy materialnej dla uczniów w formie „Wyprawki szkolnej” w 2018r.

Ww. tabela została zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.szczecin.pl (ścieżka dostępu: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Wyprawka szkolna/tytuł: „Rozliczenie dotacji na realizację programu Wyprawka szkolna w 2018 roku”).

Sprawozdanie z realizacji programu wraz z potwierdzeniem dokonania zwrotu niewykorzystanych środków (kopia przelewu zwrotu) należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: bpiotrowska@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019r.

Zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2018r. na realizację programu „Wyprawka szkolna” należy dokonać na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego o numerze: 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000. Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: „854-85415-2040 [3.1.5.3.] 2018r. zwrot niewykorzystanej dotacji”.

Załączniki

Załącznik
Data: 2018-12-05, rozmiar: 51 KB