21 maja 2019

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,
Marszałek województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U.2019.574).

Ponadto w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2019 roku obowiązują następujące rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych, tj.

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018r. i 2019 r. (Dz.U.2018.615),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611).

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku sporządzany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online, dostępnej pod adresem: www.dotacja.kuratorium.szczecin.pl. Loginy i hasła do aplikacji pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół. Wypełniając wnioski, proszę zwrócić uwagę na refundację kosztów poniesionych w okresie IX-XII 2018 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wniosku, winny być zgodne ze danymi wykazanymi w przedłożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdaniu Rb-50.

Nadmieniam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom. Instrukcja obsługi aplikacji dostępna jest do pobrania na stronie logowania do aplikacji.

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie do aplikacji stosownych danych, wydrukowanie wygenerowanych wniosków (załącznik nr 4 lub załącznik nr 5) oraz ich przekazanie w aplikacji. Wydrukowane wnioski, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dotacja udzielana jest na wniosek (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentująca jednostkę do Kuratorium Oświaty w Szczecinie) w terminach:

  • do 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
  • do 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
  • do 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku wyłącznie w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

Załączniki

wskazniki
Data: 2019-05-21, rozmiar: 17 KB
REFUNDACJA_wskazniki
Data: 2019-05-21, rozmiar: 17 KB