8 stycznia 2019

Rozliczenie 2018

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2018.655).

Przedmiotowego rozliczenia należy dokonać na platformie online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.dotacja.kuratorium.szczecin.pl. Ponadto w aplikacji proszę o wypełnienie „Rozliczenia 1% obsługi zadania”, dotyczącego wykorzystania środków otrzymanych na koszty obsługi zadnia.
Dodatkowo proszę o wypełnienie tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. Ww. formularz jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w zakładce: Szkoły i organy prowadzące / Programy rządowe / Wyposażenie szkół w podręczniki / Rozliczenie 2018.

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.
Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf [klasyfikacja zadaniowa], rok w którym uzyskano dotację, zwrot niewykorzystanej dotacji np. 801-80153-2010 [3.1.2.2.], 2018, zwrot niewykorzystanej dotacji.

Załączniki nr 8 i nr 9 (dla każdego rodzaju niepełnosprawności osobno) oraz rozliczenie 1% obsługi zadania, wydrukowane z aplikacji wraz z tabelą, stanowiącą załącznik do pisma i potwierdzeniem dokonania zwrotu dotacji (kopia przelewu zwrotu), należy przekazać w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Załączniki

Rozliczenie 2018
Data: 2019-01-09, rozmiar: 21 KB