29 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2022/2023

WFK.3122.28.2022.JK

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022r. (Dz.U.2022.716 ze zm.).

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kwoty dotacji zostają odpowiednio zwiększone o wskaźniki, których wysokość określa rozporządzenie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611).

W 2022 roku przedmiotowa dotacja celowa jest udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla uczniów klas III,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów klas VI,
  • materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII.

Ponadto szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej wyłącznie w niezbędnym zakresie, tj. m.in. ze względu na prognozowany wzrost liczby uczniów danych klas w roku szkolnym 2022/2023 w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym szkoły zapewniły dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas I, IV i VII oraz roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 dla uczniów klas II, V i VII.

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl/ Loginy i hasła do aplikacji pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularze wniosków o udzielenie dotacji zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.

Wypełniając wnioski, proszę zwrócić uwagę na refundację kosztów poniesionych w okresie IX-XII 2021 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wniosku, winny być zgodne ze danymi wykazanymi w przedłożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdaniu Rb-50.

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie do aplikacji stosownych danych, wydrukowanie wygenerowanych wniosków oraz ich przekazanie w aplikacji. Wydrukowane wnioski, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dotacja udzielana jest na wniosek (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentująca jednostkę do Kuratorium Oświaty w Szczecinie) w terminach:

  • do 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
  • do 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
  • do 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

Załączniki

Wysokość wskaźników
Data: 2022-05-27, rozmiar: 14 KB