21 lipca 2022

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2022/2023

WFK.3122.44.2022.JK

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DPNP-WPPiP.3132.6.2022.MAT z dnia 19.07.2022r. uprzejmie informuję, że kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej               w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nie może przekroczyć limitu określonego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. W przesłanych do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wnioskach  o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wykazane kwoty przekraczają limit określony w ww. ustawie.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o ponowne i wnikliwe przeanalizowanie składanych przez dyrektorów szkół wniosków o udzielenie dotacji celowej na ww. cel. oraz przesłanie skorygowanych wniosków do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 20 sierpnia 2022r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ww. ustawy szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego powinna dokonać aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół w terminie odpowiednio do 10 września i 15 września (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentująca jednostkę do Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą  z aktualizacji na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego, prowadzony przez NBP O/O w Szczecinie o numerze 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku konieczności aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji, należy skontaktować się z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w celu odblokowania aplikacji. Nadmieniam, że składając aktualizację, jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek ponownie przekazać wszystkie formularze złożonych wniosków o udzielenie dotacji (nie tylko ten który ulega zmianie) w aplikacji oraz w wersji papierowej.