24 kwietnia 2024

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024r.

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w 2024 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz.413).

W 2024 roku przedmiotowa dotacja celowa jest udzielana na wyposażenie szkół
podstawowych w:
– podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręczniki lub materiały edukacyjne
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla uczniów klas II,
– podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów klas V i VIII,
– materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII.

Ponadto szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników lub materiałów
edukacyjnych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej wyłącznie w niezbędnym
zakresie, m.in. ze względu na wzrost liczby uczniów danych klas w roku szkolnym 2024/2025
w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym szkoły zapewniły dostęp do podręczników
lub materiałów edukacyjnych odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas III
i VI oraz w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas I, IV i VII.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kwoty dotacji
zostają zwiększone o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju
niepełnosprawności danego ucznia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611). Wysokość wskaźników zwiększających kwoty
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów w 2024 roku, stanowi załącznik
do niniejszego pisma.

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online, dostępnej
pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła do aplikacji
pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych
szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji
zostaną automatycznie przeliczone. Formularze wniosków o udzielenie dotacji zostaną
wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.
Wypełniając wnioski, proszę zwrócić uwagę na refundację kosztów poniesionych w okresie IX –
XII 2023 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wniosku, winny być zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 przedłożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

Wygenerowane w aplikacji wnioski, mogą być przekazane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie
w postaci:
1) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
2) papierowej i elektronicznej.
Dotacja celowa w 2024 roku będzie udzielana w terminach:
1) do 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę
samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja;
2) do 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę
samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 11 lipca;
3) do 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.) szkoła oraz
jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany
prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania
rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie
zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia,
zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała,
a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Paweł Palczyński

Załączniki