14 grudnia 2020

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na wychowanie przedszkolne

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2021 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia 2020r. części dotacji lub zwrotu dotacji pobranej w  nadmiernej wysokości należy dokonać na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze87 1010 1599 0056 3013 9135 0000. Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf i [klasyfikacja zadaniowa], zwrot niewykorzystanej dotacji lub dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W związku z ograniczoną liczbą znaków w treści przelewu można używać skrótów np. zwrot dot. PwNW (tzn. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) – …(kwota), odsetki- …(kwota).

Powyższe dokumenty, tj. „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2020 rok”, sporządzone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (aplikacja MEN) oraz „Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej” należy przekazać w wersji elektronicznej (w formacie excel) wraz z potwierdzeniem dokonania zwrotu środków z dotacji (kopia przelewu zwrotu) na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

UWAGA: W aplikacji MEN należy dodatkowo uzupełnić pola: Nazwa jst, Kod TERYT, rok.

Załączniki

Aplikacja_MEN_rozliczenie_dotacji_WP_2020
Data: 2020-12-14, rozmiar: 62 KB
rozliczenie_wedlug_klasyfikacji_WP_2020
Data: 2020-12-16, rozmiar: 21 KB