19 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Roczne rozliczenie dotacji na Wychowanie przedszkolne za 2019 rok

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2020 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia 2019r. części dotacji lub zwrotu dotacji pobranej w  nadmiernej wysokości należy dokonać na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000. Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf i [klasyfikacja zadaniowa], zwrot niewykorzystanej dotacji lub dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W związku z ograniczoną liczbą znaków w treści przelewu można używać skrótów np. zwrot dot. PwNW (tzn. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) – …(kwota), odsetki- …(kwota).

Powyższe dokumenty, tj. „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2019 rok”, sporządzone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (aplikacja MEN) oraz „Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej” należy przekazać w wersji elektronicznej (w formacie excel) wraz z potwierdzeniem dokonania zwrotu środków z dotacji (kopia przelewu zwrotu) na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

UWAGA: W aplikacji MEN należy dodatkowo uzupełnić pola: Nazwa jst, Kod TERYT, rok.

Załączniki

Aplikacja_MEN_2019
Data: 2019-12-19, rozmiar: 62 KB
Rozliczenie_wedlug_klasyfikacji_2019_jst
Data: 2019-12-19, rozmiar: 21 KB