17 lutego 2023

NIEAKTUALNE: Podział klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

Starostowie,
Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa zachodniopomorskiego

W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji i Nauki podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, proszę o dokonanie podziału przyznanej kwoty dotacji na rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów.

Przedmiotowa dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na realizację których jednostka nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W 2023 r. wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w roku 2023 – 1.607,35 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 – ciu w placówkach wychowania przedszkolnego:

  • prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego

oraz

  • dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym,

– ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2022 roku, pomniejszonej w przypadku gmin o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji i Nauki znak: DBF-WKP 2.3132.8.2023.JS z dnia 16 lutego 2023 r.,  w związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1.654 zł do 1.607,35 zł.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666) przy naliczaniu i podziale dotacji nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostki samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy część gminną i powiatową. Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Powyższe informacje, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r. w wersji elektronicznej w formacie pliku Excel na adres bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4.

Z związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie ww. środków, proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej i dołożenie szczególnej staranności w terminowym przesłaniu informacji.

Załączniki

podzial_klasyfikacji
Data: 2023-02-17, rozmiar: 155 KB