15 lutego 2022

Podział klasyfikacji budżetowej – 2022 rok

WFK.3122.8.2022.BP

Starostowie,
Prezydenci Miast,
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym, na realizację których jednostka nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych. Udział środków wydatkowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie musi odpowiadać udziałowi dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach placówek wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że dotacja celowa nie musi być wydatkowana zgodnie z liczbą dzieci w danym rodzaju przedszkola i można ją wydatkować zgodnie z potrzebami. Jednostka ma więc swobodę w wydatkowaniu środków z dotacji w obrębie celu.

W 2022 roku wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (2022r. – 1.506,00 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego :

a) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,

b) dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

– ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2021 roku, pomniejszonej w przypadku gmin, o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostki samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy część gminną i powiatową.

Informację należy sporządzić w formie tabelarycznej. Wzór tabeli jest zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium, w: Szkoły i organy prowadzące/ Programy rządowe/Wychowanie przedszkolne/ Podział klasyfikacji budżetowej – 2022 rok.

Wypełnioną tabelę proszę przesłać w wersji elektronicznej w formacie pliku Excel na adres bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz oryginał podziału dotacji w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022r.

Z uwagi na bardzo krótki termin odpowiedzi, prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetowej i dołożenie szczególnej staranności w terminowym przesłaniu informacji.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki

podzial_klasyfikacji_przedszkola_jst
Data: 2022-02-15, rozmiar: 118 KB