8 kwietnia 2020

Podział klasyfikacji budżetowej – 2020 rok

Starostowie,
Prezydenci Miast,
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym, na realizację których jednostka nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych. Udział środków wydatkowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie musi odpowiadać udziałowi dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach placówek wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że dotacja celowa nie musi być wydatkowana zgodnie z liczbą dzieci w danym rodzaju przedszkola i można ją wydatkować zgodnie z potrzebami. Jednostka ma więc swobodę w wydatkowaniu środków z dotacji w obrębie celu.

W 2020 roku wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (2020r. – 1434,58 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego :

  1. prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

– ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2019 roku, pomniejszonej w przypadku gmin, o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

W związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art.110 ust.3 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu wydatków w danym roku budżetowym, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu wydatków na dany rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1.437 zł do 1.434,58 zł, tj. o 0,17%.

Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostki samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy część gminną i powiatową.

Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Informację należy sporządzić w formie tabelarycznej. Wzór tabeli jest zamieszczony  na stronie internetowej Kuratorium, w: Szkoły i organy prowadzące/ Programy rządowe/Wychowanie przedszkolne/ Podział klasyfikacji budżetowej – 2020 rok.
           Wypełnioną tabelę proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020r.

Z uwagi na bardzo krótki termin odpowiedzi, prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetowej i dołożenie szczególnej staranności w terminowym przesłaniu informacji.

 

Załączniki

załącznik
Data: 2020-04-08, rozmiar: 112 KB