4 października 2022

Informacja zawierająca liczbę dzieci, którym wójt, burmistrz, prezydent nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie gmin
Województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017, poz. 2425) dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie  rekrutacyjne, informację zawierającą listę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat i mniej, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do placówek wychowania przedszkolnego, zgodnie z art.31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Na podstawie § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek przekazania do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, informacji zawierającej liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji w ustawowo określonym terminie tj. do dnia 15 października 2022 roku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

–  w wersji elektronicznej: bprociak@kuratorium.szczecin.pl

– w wersji papierowej: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których terenie kwestia uregulowana przepisami §3 rozporządzenia nie wystąpiła, również uprzejmie proszę o potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej.