20 sierpnia 2018

Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2018 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę środków własnych gminy, zaplanowanych na realizację zadania.

Jednocześnie informuję, że na mocy art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2033) w 2018 roku wysokość wkładu własnego gminy na realizację zadania uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

  • wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji, nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji;
  • wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej kwoty dotacji.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi, tak jak dotychczas 20% kosztów realizacji zadnia.

Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kol. 11 załączonej tabeli.

Przedmiotowe dane należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018r.

Wersja elektroniczna załącznika została zamieszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Programy pomocowe/ Stypendia i zasiłki szkolne/ Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Załącznik do pisma
Data: 2018-08-20, rozmiar: 27 KB