17 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2022r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin 
województwa zachodniopomorskiego

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2022 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę środków własnych gminy, zaplanowanych na realizację zadania.

Jednocześnie informuję, że na mocy art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2021,poz. 1930 z późn. zm.) w 2022 roku wysokość wkładu własnego gminy na realizację zadania uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

  1. wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji, nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2022 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji;
  2. wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2022 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej kwoty dotacji.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi, tak jak dotychczas 20% kosztów realizacji zadnia.

Informuję, że od 26 marca 2019r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 554) w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji. Rozporządzenie wprowadziło nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki szklone.

Przedmiotowe dane należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022r. do godziny 14.

W przypadku nie przekazania do Kuratorium przedmiotowych danych zostanie Państwu przyznana kwota wskazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowe zgodnie z tabelą.

Wersja elektroniczna załącznika została zamieszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące / Programy rządowe/ Stypendia i zasiłki szkolne/ Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2022.

Załączniki

zalacznik_3122_10
Data: 2022-02-17, rozmiar: 26 KB