19 lipca 2019

Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że od 26 marca 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 roku w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji – Dz.U.poz. 554).
Rozporządzenie wprowadza nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.
Wskaźnik, dotyczący liczby uczniów, którym przyznano stypendium szkolne, jest niezbędny do ustalenia wysokości dotacji przyznanej na pomoc materialną dla uczniów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym zakresie, korzysta z danych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Systemu Informacji Oświatowej.
Nadmieniam, że szczegółowe informacje o liczbie uczniów, którym przyznano stypendia szkolne za 2018 rok zostały przekazane przez Państwo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawozdaniach przesłanych w lutym 2019 roku. Dane te zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przedmiotowe dane należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019r.

Wersja elektroniczna załącznika została zamieszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące / Programy rządowe/ Stypendia i zasiłki szkolne/ liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2018r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Stypendia 2018
Data: 2019-07-19, rozmiar: 199 KB