22 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczące wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

 1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem wynosi:

 1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) lub doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione – 80 000 zł;
 2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji, poprawa standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Zasady składania wniosków w 2023 roku:

 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) przekazują w terminie do15 kwietnia 2023 roku do organów prowadzących dane dotyczące szkół, które mają być objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 2. Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności.
 3. Organ prowadzący nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu, szkół które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie. 
 4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. Wypełniając wniosek w części dotyczącej kalkulacji kosztów realizacji zadania, należy wpisywać wartości kwotowe w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 6. Nie dopuszcza się dzielenia zakupu jednego urządzenia na kilka pozycji kosztorysowych, np. piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część ( podstawa pod piec, system myjący, system zmiękczający itd.).
 7. W przypadku wnioskowania o maksymalne kwoty wsparcia finansowego minimalny wymagany wkład własny wynosi odpowiednio:
  • przy kwocie dotacji 80.000 zł – wkład własny wynosi 20.000 zł,
  • przy kwocie dotacji 25.000 zł – wkład własny  wynosi 6.250 zł.
 1. Organ prowadzący szkołę występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie) w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
  • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).
 1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się:
  • z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
 1. Kompletne wnioski organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby można składać:
  • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, z dopiskiem na kopercie: „Wniosek organu prowadzącego – Posiłek w szkole i w domu w 2023 roku”,
  • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „Wniosek organu prowadzącego – Posiłek w szkole i w domu w 2023 roku”,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 2. Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych, o których mowa
  w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym.
 3. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 4. Udzielenie dotacji organom prowadzącym nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez osobę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja  (zakładka: Co robimy/ Oświata i wychowanie/ Programy i projekty / „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” / Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania).

Załączniki

wniosek_szkoly_do_organu_prowadzacego
Data: 2023-03-22, rozmiar: 40 KB
wniosek_organu_prowadzacego_do_Kuratorium
Data: 2023-03-22, rozmiar: 50 KB
zalacznik_nr1_do_wniosku_organu_prowadzacego
Data: 2023-03-22, rozmiar: 36 KB