18 października 2018

Zasady sporządzania wniosków w 2018 roku – organy prowadzące szkoły

Zasady składania wniosków organów prowadzących szkołę/bibliotekę pedagogiczną o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

 1. Organ prowadzący dokonuje weryfikacji pod względem finansowym, merytorycznym i poprawności wypełnienia, otrzymany wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej.

 

 1. Na podstawie zweryfikowanych i zaakceptowanych wniosków jednostkowych szkół/bibliotek pedagogicznych organ prowadzący sporządza wniosek zbiorczy o udzielnie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, według załączonego wzoru.

 

 1. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego dołączają zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programu (załącznik 1) lub zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programu (załącznik 2) oraz uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych o udzielnie wsparcia.

 

 1. W przypadku, gdy we wniosku o wsparcie finansowe wskazano zespoły szkół, należy dokonać podziału wnioskowanej kwoty wsparcia na poszczególne szkoły wchodzące w skład zespołu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

 1. Kompletny wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Kuratorium).

(§ 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 6 października 2015r. Dz.U.2015.1667)    

 

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

 

 1. Wersję elektroniczną załączników do wniosku o wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programu w formacie Excel należy przesłać na adres: efesner@kuratorium.szczecin.pl.

 

 1. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. (§ 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 października 2015r. Dz.U.2015.1667)    

 

 1. Zatwierdzona lista organów prowadzących szkoły/biblioteki pedagogiczne, którym zostaną przyznane środki z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej w 2019 roku zostanie umieszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

 1. Organy prowadzące szkoły/biblioteki publiczne, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych listę szkół/bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

(§ 11 ust. 7 rozporządzenia z dnia 6 października 2015r. Dz.U.2015.1667)     

 

 1. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym szkołę/bibliotekę pedagogiczną, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.).

Załączniki

wzor_wniosek_organ_prowadzacy
Data: 2018-10-18, rozmiar: 70 KB
zalacznik_1_do_wniosku
Data: 2018-10-18, rozmiar: 13 KB
zalacznik_2_do_wniosku
Data: 2018-10-18, rozmiar: 13 KB
zalacznik_3_do_wniosku
Data: 2018-10-18, rozmiar: 11 KB