11 października 2022

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Logo programu

Uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Beneficjenci Programu:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:
  a) szkoły podstawowe,
  b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Formy realizacji Programu:

 1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.
 • realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla dzieci z placówek wychowania przedszkolnego biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.
 1. W odniesieniu do szkół:
 • zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych (na kwotę nie większą niż 50% otrzymanego wsparcia), w tym:
  – sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – oprogramowania dla bibliotek,
  – czytników e-booków,
  – elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w tym np. biurko, fotel, regał, półka na książki, elementy oświetlenia.
 • realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu. Wówczas we wniosku należy wykazać nr REGON i RSPO szkoły na którą składany jest wniosek, nie zespołu szkół.

Wysokość wsparcia finansowego jest zależna od liczby dzieci w placówce wychowania przedszkolnego lub liczby uczniów w szkole ( ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu dzień 30 września 2022 r.) i wynosi odpowiednio: 

 • dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Liczba wychowanków Maksymalna kwota wsparcia finansowego Wysokość wkładu własnego dla max kwoty wparcia Koszt całkowity realizacji zadania
nie więcej niż 25 dzieci 1 500 zł 375 zł 1 875 zł
od 26 do 75 dzieci 2 500 zł 625 zł 3 125 zł
więcej niż 75 dzieci 3 000 zł 750 zł 3 750 zł

 

 • dla szkół
Liczba uczniów Maksymalna kwota wsparcia finansowego Wysokość wkładu własnego dla max kwoty wparcia Koszt całkowity realizacji zadania
nie więcej niż 70 uczniów 3 000 zł 750 zł 3 750 zł
od 71 do 170 uczniów 4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
więcej niż 170 uczniów 12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł

 

Terminy składania wniosków w ramach Programu:

 • dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu – do 31 października 2022r.
 • organ prowadzący składa wniosek wraz z załącznikami do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – do 20 listopada 2022r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu). Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego oraz oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego lub szkół o udział w Programie.

Przystąpienie do programu zobowiązuje do przekazania danych na potrzeby ewaluacji i monitorowania, w tym wypełnienie tabel sprawozdawczych i monitoringowych.

Wnioski niepełne lub złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, można złożyć:

 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, z dopiskiem na kopercie: „NPRC 2.0”,
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „NPRC 2.0.”,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.

 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Informacje na temat Programu dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Załączniki