3 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Tabele monitoringowe – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, beneficjenci Programu są obowiązani do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu. W związku z powyższym, organy prowadzące, które uzyskały w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach Programu, proszę o wypełnienie załączonych tabel monitoringowych:

1. dla placówek wychowania przedszkolnego – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.
2. dla szkół – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

Dane w poszczególne tabele  należy wpisać dla każdej placówki osobno. Tabele wypełnia organ prowadzący w porozumieniu z beneficjentem docelowym tj. placówką wychowania przedszkolnego lub szkołą.

W celu ułatwienia wypełniania przedmiotowych tabel poniżej zamieszczone zostały instrukcje ich wypełnienia oraz definicje wskaźników.

Wypełnione tabele należy przesłać w terminie do 15 lutego 2022 r. w postaci edytowalnych plików Excel na adres: abodnar@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki