8 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za 2022 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące  szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2022 w ramach programu, w terminie do 15 stycznia 2023r. są zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji programu.

Sprawozdanie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na adres: abodnar@kuratorium.szczecin.pl

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, beneficjenci Programu są obowiązani do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

W związku z powyższym, organy prowadzące, które składały wnioski w 2022 roku o wsparcie finansowe w ramach Programu, proszę o wypełnienie załączonej zbiorczej tabeli monitoringowej:

1. dla placówek wychowania przedszkolnego – proszę wypełniać zakładki Kierunek interwencji 3.1.
2. dla szkół – proszę wypełniać zakładki Kierunek interwencji 3.2.

Tabelę wypełnia organ prowadzący w porozumieniu z beneficjentem docelowym tj. placówką wychowania przedszkolnego lub szkołą. Dane w poszczególne tabele należy wpisać dla każdej placówki osobno.

W celu ułatwienia wypełniania przedmiotowych tabel poniżej zamieszczone zostały instrukcje ich wypełnienia. Tabelę należy wysłać wyłącznie w postaci edytowalnych plików Excel na adres:  abodnar@kuratorium.szczecin.pl.

Klauzulę informacyjną dla Beneficjentów Priorytetu 3 NPRCZ 2.0.,  która stanowi załącznik do tabel monitoringowych należy podpisać i podpisany skan wysłać wyłącznie na adres –  abodnar@kuratorium.szczecin.pl.

Klauzulę podpisuje osoba odpowiedzialna za realizację programu.

Załączniki