25 sierpnia 2021

Szczegółowe zasady składania wniosku – Aktywna tablica 2021

Szczegółowe zasady składania wniosków w 2021 roku

 1. Dyrektor szkoły w terminie do 4 września 2021r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie. Wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 2. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.
 3. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 w terminie do 14 września 2021r. 
 4. Wniosek organu prowadzącego zawiera:
 • oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie
 • zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie wraz z oświadczeniami.
 1. Wniosek organu prowadzącego o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 2. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 3. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica – 2021”,
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica – 2021”,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Załączniki

Zestawienie szkół z oświadczeniami
Data: 2021-08-25, rozmiar: 14 KB
Wniosek A dyrektora szkoły
Data: 2021-08-30, rozmiar: 24 KB
Wniosek B1 dyrektora szkoły
Data: 2021-08-30, rozmiar: 24 KB
Wniosek B2 dyrektora szkoły
Data: 2021-08-30, rozmiar: 24 KB
Wniosek C dyrektora szkoły
Data: 2021-08-30, rozmiar: 25 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2021-08-30, rozmiar: 21 KB