22 maja 2020

NIEAKTUALNE: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania Aktywna tablica za 2019 rok

Do dnia 15 czerwca 2020 roku szkoły biorące udział w Programie zobowiązane są do przedstawienia organom prowadzącym, sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z rządowego programu.

W terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku organy prowadzące sporządzają i przedkładają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie dotyczące realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Osobą do kontaktu jest p.Emilia Gwizd, nr tel. 91-44-27-536.

Załączniki