12 grudnia 2022

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 roku

W terminie do 15 stycznia 2023r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

UWAGA! Rozliczenie sporządzone na nieaktualnych formularzach nie zostanie przyjęte.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie opisanych faktur wraz z dowodem ich opłacenia oraz potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia 2022r. części dotacji należy dokonać na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000 do dnia 15 stycznia 2023r. Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf i [klasyfikacja zadaniowa].

Załączniki