11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Aktywna tablica” w 2020 roku

Zgodnie z § 7 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2021r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie opisanych faktur wraz z dowodem ich opłacenia oraz potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Załączniki