13 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na realizację Programu – “Aktywna tablica” 2018 rok.

Szanowni Państwo,

Organy prowadzące szkoły
w województwie zachodniopomorskim

W związku z obowiązkiem rozliczenia otrzymanej dotacji na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U.2017.1401), uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Szczecinie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Aktywna tablica/ Rozliczenie dotacji na realizację Programu – „Aktywna Tablica” 2018 rok, został zamieszczony wzór rozliczenia finansowego składający się z:
– Rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku
na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
– Zestawienia wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
Zgodnie z § 7 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2019r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do przekazania rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji.
W związku z powyższym proszę o sporządzenie sprawozdania, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: bpiotrowska@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

Rozliczenie - wzór
Data: 2018-12-13, rozmiar: 16 KB
Zestawienie
Data: 2018-12-13, rozmiar: 14 KB