22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie przypominam, iż Zachodniopomorski Kurator Oświaty opiniuje uchwały w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty:

  1. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
    i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z uzasadnieniem.
  2. Informacja nt. przewidywanej liczba dzieci w poszczególnych rocznikach w podziale na trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki oraz ogółem przewidywana liczba miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  3. Informacja o uzupełnianiu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę.
  4. Informacja o możliwości korzystania przez dzieci zamieszkałe na obszarze gminy
    z wychowania przedszkolnego w:

–  publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

– niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) – oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.

  1. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka sześcioletniego spełniającego obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do miejsca

realizacji wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km. W przypadku przekroczenia tej odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka

i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

  1. Aktualnie obowiązująca uchwała rady gminy ustalająca obowiązującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl